Algemene Voorwaarden Eppel Fotoggrafie


Algemene Voorwaarden Eppel Fotografie Ralf Czogallik h.o.d.n. Eppel Fotografie (hierna: EF) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54297435en is gevestigd aan Kleine steeg 2A (6031NX) te Nederweert. 

Artikel 1 – Begrippen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 3. Dienstverlener: De Dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt. 4. Opdrachtgever: De Consument die EF heeft aangesteld, projecten aan EF heeft verleend voor Diensten die door EF worden uitgevoerd, of waaraan EF een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door EF. 6. Diensten: EF biedt fotografie-diensten aan op bruiloften en particuliere en zakelijke fotoshoots in de ruimste zin van het woord. 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en EF, alsmede voorstellen van EF voor Diensten die door EF aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door EF waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 8. Schriftelijk: Indien er in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. 9. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EF, elke Overeenkomst tussen EF en Opdrachtgever en op elke dienst die door EF wordt aangeboden. 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EF aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. Tevens zijn de algemene voorwaarden beschikbaar via de website. 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met EF is overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

Artikel 3 – Het Aanbod 1. Alle door EF gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 2. EF is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft EF het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor EF gegronde reden te weigeren. 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 5. Oplevertijden in het aanbod van EF zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van EF heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan EF te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Opdrachtgever kan de Overeenkomst tevens aanvaarden door een aanbetaling ter hoogte van de reserveringsvergoeding te voldoen. 2. EF is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 3 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij annulering zes maanden voor aanvang van de overeengekomen datum geschiedt. In geval van annuleren van de opdracht zal de reeds betaalde reserveringsvergoeding nimmer worden gerestitueerd. In geval van annulering tussen de zes Pagina van – Eppel Fotografie 2 13 maanden en 30 dagen voor aanvang van de overeengekomen datum wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. 4. Elke Overeenkomst die met EF wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan EF wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met EF is verbonden. 5. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij EF met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 7. Na aanvaarding van de Overeenkomst kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. EF is in dit geval gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto’s gemaakt kunnen worden. 2. Zowel Opdrachtgever als EF kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover EF ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van EF tegen het overeengekomen tarief. De urenregistratie van EF is hierbij leidend. 5. Zowel Opdrachtgever als EF kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is EF nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 6. Indien de bruiloft wegens omstandigheden wordt verplaatst waaronder de overeengekomen datum dient te worden gewijzigd gelden de volgende voorwaarden: Indien de bruiloft wordt verplaatst wegens overmacht worden er geen verplaatsingskosten in rekening gebracht. Er is sprake van een overmachtssituatie Pagina van – Eppel Fotografie 3 13 indien de bruiloft in het buitenland is en voor dit land een negatief reisadvies geldt. Het is uitsluitend aan het oordeel van EF om te bepalen of er sprake is van een overmachtsituatie; Indien de bruiloft wegens overheidsmaatregelen wordt verplaatst naar een zondag, maandag, dinsdag of woensdag in hetzelfde jaar in april tot en met oktober of naar een andere datum in november tot en met maart 2022, dan wordt hiervoor een verplaatsingsvergoeding van €250,- in rekening gebracht;Indien de bruiloft wegens overheidsmaatregelen wordt verplaatst naar een donderdag, vrijdag of zaterdag in hetzelfde jaar dan dat deze stond gepland wordt er een verplaatsingskostenvergoeding van €500,- in rekening gebracht. Dit geldt indien de datum wordt verplaatst naar de maanden april tot en met oktober; Indien de bruiloft wordt verplaatst wegens niet wegens hierboven genoemde omstandigheden wordt hiervoor een verplaatsingsvergoeding in rekening gebracht van €750,-. 7. Indien Opdrachtgever behoudens de richtlijnen van het RIVM de bruiloft toch door laat gaan, dan is het uitsluitend aan het oordeel van EF om te bepalen of het verantwoordelijk is om Diensten te verrichten op de bruiloft. Indien EF tot het oordeel komt dat het uitvoeren van Diensten niet verantwoordelijk is gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeldt in artikel 4 lid 3. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 1. EF zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. EF staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspannings-verbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 2. De Overeenkomst op basis waarvan EF de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door EF aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. EF heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 4. EF kan tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden verschillende testshots maken, om bijvoorbeeld licht en compositie te testen. EF zal deze foto’s niet leveren. 4. Bij de uitvoering van de Diensten is EF niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor EF, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Groepsfoto’s en andere specifiek door Opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door EF worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en Opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. EF garandeert nadrukkelijk niet dat alle door Opdrachtgever gewenste groepsfoto’s daadwerkelijk geleverd worden. Pagina van – Eppel Fotografie 4 13 5. EF is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt EF Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is EF aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door EF of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft EF recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 8. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van EF, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van EF. 9. Opdrachtgever dient twee weken voorafgaand aan de overeengekomen datum de volledige factuur te hebben voldaan, alvorens EF aanvang maakt aan de dienstverlening. 10. Indien Opdrachtgever buiten foto’s wenst te maken en de weeromstandigheden dit niet toelaten dient Opdrachtgever tijdig voor een geschikte vervangende (binnen) locatie te zorgen met voldoende natuurlijk licht. 11. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal Opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd. Opdrachtgever dient EF te voorzien van een maaltijd. 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 1. Opdrachtgever is verplicht alle door EF verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EF niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 2. EF is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is EF verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door EF voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 3. EF kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is EF gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde Pagina van – Eppel Fotografie 5 13 omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan EF. 4. Indien Opdrachtgever een locatie verzorgt, dan wel haar eigen ruimte ter beschikking stelt aan EF, dient de ruimte te voldoen aan de door EF gestelde eisen. 

Artikel 8 – Fotografie 1. De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen. 2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van EF. EF is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever. 3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst EF genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. EF zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. 4. EF kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van EF een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij EF, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door EF bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van EF is artikel 19 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van EF waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. 7. Opdrachtgever kan slechts de door EF goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever kan indien overeengekomen ook RAW foto’s ontvangen, welke zullen worden aangeleverd op een hard disk. In dit geval zal EF een aanvullende vergoeding in rekening brengen. 

Artikel 9 – Oplevering 1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. EF zal de te ontwikkelen fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. In normale omstandigheden geldt er een levertijd van maximaal drie weken. Pagina van – Eppel Fotografie 6 13 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is EF gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd. 3. EF spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. 4. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 5. EF heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen. 6. EF zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot een online galerij waar Opdrachtgever een selectie kan maken van de foto’s die Opdrachtgever wenst te hebben. Opdrachtgever heeft tot een jaar na de bruiloft toegang tot de online galerij. 

Artikel 10 – Album 1. Opdrachtgever mag binnen 3 maanden na eerste toegang tot de online galerij, een selectie van maximaal 80 foto’s maken, ten behoeve van het album. Indien binnen deze termijn door EF geen selectie is ontvangen, zal EF zelfstandig een selectie bepalen, waarop Opdrachtgever geen invloed meer heeft. 2. Het eerste ontwerp wordt geleverd binnen vier weken na selectie, via een online portal. Opdrachtgever heeft geen invloed op de opmaak van het album. 3. Opdrachtgever mag een maal wijzigingen in het album-ontwerp laten aanbrengen. Extra wijzigingen zijn mogelijk tegen een vergoeding van €100,- per wijziging, tenzij anders overeengekomen. 4. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen. 5. EF zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp. 6. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. EF maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging. 7. EF laat (trouw)albums niet eerder drukken dan wanneer Opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere wijzigingen te wensen en nadat, indien van toepassing, opdrachtgever de factuur met betrekking tot het (trouw)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na laatste ontwerp uitblijft, zal EF dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. EF zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een Pagina van – Eppel Fotografie 7 13 wijziging van het ontwerp inhoudt. 8. Levering van het album vindt gemiddeld plaats binnen 8 weken nadat het laatste ontwerp is goedgekeurd, althans de termijn voor goedkeuring is verlopen. 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. EF is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van EF, EF een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 12 – Prijzen en betaling 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 2. EF voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door EF opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is EF gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 4. Opdrachtgever dient een aanbetaling te voldoen alvorens EF en Opdrachtgever een datum overeenkomen. 5. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen. 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door EF ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hieronder wordt tevens verstaan onkosten ten behoeve van een locatie, styling, makeup-artist en props. 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 9. EF is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Pagina van – Eppel Fotografie 8 13 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EF. 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13 – Incassobeleid 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal EF zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 3. Indien EF meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 1. EF gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal EF de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@eppel.nl. 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van EF verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever EF tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 3. Indien EF op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. Pagina van – Eppel Fotografie 9 13 

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding 1. EF heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor EF gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 2. EF is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 3. EF is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden. 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om EF te vergoeden voor elk financieel verlies dat EF lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 16 – Overmacht 1. EF is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 2. Onder overmacht aan de zijde van EF wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van EF, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan EF zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) EF of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van EF buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. EF is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van EF alleen geacht te bestaan indien EF dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van EF, is EF uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever EF binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en EF deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/ onderbouwing van de tekortkoming, zodat EF in staat is om adequaat te reageren. Pagina van – Eppel Fotografie 10 13 3. Indien het verrichten van Diensten door EF leidt tot aansprakelijkheid van EF, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens EF. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 4. EF sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. EF is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 5. EF is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die EF aan Opdrachtgever heeft geleverd. 6. Opdrachtgever vrijwaart EF voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door EF geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van EF. 7. EF staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens EF verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van EF vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EF binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van EF. 

Artikel 18 – Geheimhouding 1. EF en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan EF bekend gemaakt is en/of op andere wijze door EF is verkregen. 2. EF betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. 3. Indien EF op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en EF zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is EF niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door EF aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van EF vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal EF vrijwaren voor alle aanspraken van Pagina van – Eppel Fotografie 11 13 dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van EF is verspreid. 5. De geheimhoudingsverplichting leggen EF en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EF waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij EF en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van EF worden overgedragen aan Opdrachtgever, is EF gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van EF rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EF. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door EF opgeleverde zaken, dient EF expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Opdrachtgever verkrijgt van EF een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s mogen slechts door Opdrachtgever op eigen social media kanalen van Opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van EF en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven. 4. EF behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen. 5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van EF rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EF wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet. 7. EF behoudt zich het recht voor om de foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden na toestemming van Opdrachtgever. Pagina van – Eppel Fotografie 12 13 

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan EF verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan EF zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 2. Opdrachtgever vrijwaart EF van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 3. Opdrachtgever vrijwaart EF voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 4. Opdrachtgever vrijwaart EF voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan EF verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 21 – Klachten 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van EF of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@eppel.nl met als onderwerp “Klacht”. 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EF de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. EF zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 22 – Toepasselijk recht 1. Op de rechtsverhouding tussen EF en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. EF heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen EF en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Pagina van – Eppel Fotografie 13 13 

Scroll Up